lu.se

Installations- och klimatiseringslära

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

TVIT-5000

.................................................................................................................................

TVIT-5073, 2020, Emma Johnsson, Rebecca Zander
Klimatutsläpp inom Byggservice - Användning av klimatkalkyler vid ROT-arbeten

 (1,9MB)

Poster, PDF

.................................................................................................................................

TVIT-5071, 2020, Sebastian Huyhn, Joel Ärlebrant
Tally, ett LCA-verktyg i BIM - En studie i applikationens möjlighet att genomföra en klimatdeklaration enligt Boverket 

 (3,3 MB)

Poster, PDF
.................................................................................................................................

TVIT-5069, 2019, Lisa Krasniqi, Elif Rahman
Klimatpåverkan av energieffektiviseringsåtgärder i samverkan med installation av solceller

 (3,3 MB)
Poster, PDF
.................................................................................................................................
TVIT-5062, 2018, Niklas Sellin, Robert Magnusson
Renoveringsåtgärders och brukarbeteendes effekt på energianvändning och inomhusmiljö
i frånluftsventilerade flerbostadshus    En fallstudie av miljonprogramhus i Lund
 (4,8 MB)
.................................................................................................................................
TVIT-5060, 2017, Joakim Sandell
Utvärdering av avklingnings- och homogenspridningsmetoden
Vid jämförelse mellan deplacerande, omblandande och utjämnande ventilation
 (4,7 MB)
.................................................................................................................................
TVIT-5059, 2017, Giannis Avgenakis
Inglasning av tegelfasad
Energianalys samt fallstudie på ett flerbostadshus och på Byggnad 22
 (16,5 MB)
.................................................................................................................................
TVIT-5058, 2016, Sigfrid Lindén Johansson
Effektförluster från ventilationskanaler
 (15,7 MB)
.................................................................................................................................
TVIT-5057, 2014, Ida Åkesson
Energioptimering av kommersiell byggnad - Med fallstudie på ett varuhus 
 (3,3 MB)
Populärvetenskaplig artikel, pdf
.................................................................................................................................
TVIT-5056, 2015, Charles Gustavsson
 (2,6 MB)
Populärvetenskaplig artikel, pdf
.................................................................................................................................
TVIT-5055, 2015, Karl Blom
Energi- och inneklimatsimulering av behovsstyrt FTX för flerbostadshus - Baserat på mätningar
av VOC och fukttillskott i 24 lägenheter
 (7,0 MB)
Populärvetenskaplig artikel, pdf
.................................................................................................................................
TVIT-5054, 2015, Ram Shiltagh
Mätsystem för operativ temperatur - test av hemtillverkade globtermometrar
 (1,7 MB)
Populärvetenskaplig artikel, pdf
.................................................................................................................................
TVIT-5053, 2015, Joel Nilsson, Sven Lundgren
En studie av indata i energiberäkningar utförda i ett system- och bygghandlingsskede
 (3,2 MB) 
Populärvetenskaplig artikel, pdf
.................................................................................................................................
TVIT-5052, 2015, Niklas Najvik
Analys av energianvändning och alternativa konstruktions- och systemval
- En fallstudie av Sadelmakarebyns förskola
 (2,7 MB) 
.................................................................................................................................
TVIT-5051, 2015, Mohammed Sadi, Arber Dervishi
Utvärdering av energianvändning och innemiljö efter 5 års drift i en förskola byggd efter
passivhusteknik
 (4,2 MB)
Populärvetenskaplig artikel, pdf
.................................................................................................................................
TVIT-5049, 2015, Pia Gullin
Hantering av energi- och fuktfrågor hos Sveriges kommuner
 (1,9 MB)
Populärvetenskaplig artikel, pdf
.................................................................................................................................
TVIT-5048, 2014, Johan Andersson, Athena Bränd
Glasklar tilläggsisolering- möjligheter med förvärmning av tilluft
 (6,4 MB)
.................................................................................................................................
TVIT-5047, 2014, Ekaterina Harming, Carl Knutsson 
Analys av energianvändning och inomhusklimat.
Fallstudie av skola uppförd med passivhusteknik
 (5,25 MB)

Populärvetenskaplig artikel, pdf
.................................................................................................................................
TVIT-5046, 2014, Sebastian Rahdevi
Hållbar uppvärmning i kyrkor - för energieffektivisering, bevarande och komfort
 (5,5 MB)

Populärvetenskaplig artikel, pdf
.................................................................................................................................
Rapport TVIT-5045, 2014, Therese Heckler
Husbyggnads- och installationsteknik med biomimik
 (2,3 MB)
Populärvetenskaplig artikel,pdf
.................................................................................................................................
TVIT-5043, 2013, Dan Jönsson
Lägenheters lufttäthet i ett flerbostadsområde från 1960-talet
 (3,0 MB)
.................................................................................................................................
TVIT-5042, 2014, Jouchims S
Marknadsundersökning av potential för värmeåtervinning med frånluftaggregat med integrerad värmepump
(Ej som Pdf)
...........................................................................................................................
TVIT-5041, 2013 Andersson H
Energiförvaltning och energikartläggning med Lean
-en studie av process, teknik, människa och energi
  2,7 MB,99p

Populärvetenskaplig artikel
...........................................................................................................................
TVIT-5040, 2013, Ericson J, Larsen K
Utveckling av Miljöbyggnad
En analys av åtgärdsalternativ
  2,8 MB, 187p

Populärvetenskaplig artikel
...........................................................................................................................
TVIT--5039, 2013, Faraguna C
Självdragsventilation i flerbostadshus
Förutsättningar och möjliga förbättringsåtgärder
 15,4 MB, 174p
...........................................................................................................................
TVIT--5038, 2013, Broda A
Energy Performance in Buildings - Regulations, Requirements and Limit Values
A Study on Five Northern European Countries
 1,56 MB, 101p
...........................................................................................................................
TVIT-5037, 2012, Elfborg S, Vrbanjac A
Inglasad tegelfasad
-en energianalys 
 11.3 MB, 151 p
...........................................................................................................................
TVIT-5036, 2012, Åkerhielm C
Energieffektivisering av kontorsbyggnader vid ombyggnation
En studie av Kv. Skjutsgossen 8
 1.84 MB, 63 p
...........................................................................................................................
TVIT-5035, 2012, Gullin Å
Sammanställning av relevanta kriterier som bör ställas vid uppförande av sunda hus
 4,7 MB, 154 p
...........................................................................................................................
TVIT-5034, 2012, Karlsson R, Larsson T
Luftvärme i lågenergihus
En studie av inomhusklimat i flerbostadshus
4,3 MB, 117 p
...........................................................................................................................
TVIT-5033, 2012, Nilsson F, Westberg F
Energianvändning i lågenergihus
Analys av mätningar från 97 lägenheter med passivhusteknik
 1,2 MB, 83 p
...........................................................................................................................
TVIT-5032, 2012, Danebjer M, Ekström T
Köldbryggor i lågenergihus
Byggnadssystemens inverkan på transmissionsförluster
 10 MB, 105 p 
...........................................................................................................................
TVIT-5031, 2012, Molander M
Beräkningsmetoder för ventilationskanalsystem
 3,2 MB, 84 p 
...........................................................................................................................
TVIT-5030, 2011, Persson J, Vogel D
Utnyttjande av byggnaders värmetröghet
Utvärdering av kommersiella systemlösningar
 2.5 MB, 68 p
...........................................................................................................................
TVIT-5029, 2011, Persson A
Utvärdering av energianvändningen i Ramböllhuset Malmö
 5.3 MB, 127 p
...........................................................................................................................
TVIT-5028, 2011 Hagström D, Westlund M
Passiva åtgärder för att reducera sommartemperaturer i bostäder
  3.75 MB, 107 p
...........................................................................................................................
TVIT-5027, 2011 Ahlquist Nordell L, Vestlund I
Passivhusteknikens funktion i brukarskedet
- en studie av inneklimat och energianvändning i skolor
 5.32 MB, 158 p
...........................................................................................................................
TVIT-5026, 2011 Blond Hernándes J J
Ventilation system fire safety in the Xchange building
 2.76 MB, 96 p
...........................................................................................................................
TVIT-5025, 2011 Persson  K-J
Undersökning av uteluftsventiler i flerbostadshus
- förekomst och användning samt brukarnas upplevelse av inneklimatet
 10.2 MB, 117 p
...........................................................................................................................
TVIT-5024, 2011 Linder R
Energieffektivisering och inneklimatförbättring av lokalbyggnad från 80-talet
 4 MB, 87 p
...........................................................................................................................
TVIT-5023, 2011 Alexandris T K
Energieffektivisering och komfortoptimering av personalbodar
 3.6 MB, 85 p
...........................................................................................................................
TVIT-5022, 2011 Baltzar M
Metodik för systemorienterad uppföljning av elanvändning på sjukhus
 3.35 MB, 111 p
...........................................................................................................................
TVIT-5021, 2011 Ejlertsson A-M 
Uteluftsventilers inverkan på subjektivt och objektivt inneklimat
En undersökning om förekomsten av uteluftsventiler samt brukarvanor rörande dessa
 3.34 MB, 12 p 
..........................................................................................................................
TVIT-5020, 2011 Einarsson M, Gustafsson L
Energi- och miljökrav på Lundafastigheters nya förskolor
 3.73 MB, 117 p
...........................................................................................................................
TVIT-5019, 2010 Thullner K
Low-energy buildings in Europe - Standards, criteria and consequences 
A study of nine European countries
 7.18 MB, 161 p
...........................................................................................................................
TVIT-5018, 2009 Laursen T, Tapper C
Energi- och fuktanalys v ett träbyggnadssystem för flerbostadshus
 3.38 MB, 117 p
...........................................................................................................................
TVIT-5017, 2008 Danielsson L Söderberg E
Miljöklassning vid nyproduktion av småhus- Utvärdering av Bygga-bo-dialogens klassningssystem
 815 kb, 102 p
...........................................................................................................................
TVIT-5016, 2009 Fransson M
Energieffektiva kontor under projekteringen
 814 kb, 102 p
...........................................................................................................................
TVIT-5015, 2008 Lindvall A
Stambyte och badrumsrenovering för bostadsrättsföreningar-Underhåll av Miljonprogrammets byggnader
 3 MB, 125 p
...........................................................................................................................
TVIT-5014, 2008 Irminger Street C
Beräkning och uppföljning av energianvändning i lokalbyggnader-Förenklad indata till en avancerad beräkningsmodell
 1.7 MB, 110 p
...........................................................................................................................
TVIT-5013, 2007 Samuelsson M
Undersökning av orsaker till för hög inomhustemperatur i flerbostadshus
 2.42 MB, 60 p 
...........................................................................................................................
TVIT-5012, 2007 Carlsson J
Energideklaration av flerbostadshus
-Metodprovning
 1.18 MB, 95 p
...........................................................................................................................
TVIT-5011, 2007 Edfeldt M Elsmén E
Hybridventilation i flerbostadshus
 3.73 MB, 83 p
............................................................................................................................
TVIT-5010, 2006 Tegvald E Undén E
Studier av energibehov i energieffektiva radhus i Lindås
 1.53 MB, 79 p
.............................................................................................................................
TVIT-5009, 2006 Ivansson K
Fältmätningar av tilluftsventilationsfilter
 1.82 MB, 75 p
..............................................................................................................................
TVIT-5008, 2006  Stegnell B
En jämförelse mellan torr och våt kyla i klimatsystem
 2.36 MB, 63 p
..............................................................................................................................
TVIT-5007, 2005 Lindell Å
Hantering av variationer i energiberäkningar för bostadshus
 660 kb, 96 p
.............................................................................................................................
TVIT-5006, 2005 Boo S
Solvärme för flerbostadshus i Lund och Dalby
Analys och utvärdering
2.15 MB, 82 p
..............................................................................................................................
TVIT-5005, 2005 Nilsson E
En undersökning av innemiljön på skolor i Malmö
 3.72 MB, 83 p
..............................................................................................................................
TVIT-5004, 2005 Torssell R 
Energianvändning och livscykelkostnad för ventilations- och uppvärmningssystem i småhus
 2.85 MB, 78 p
..............................................................................................................................
TVIT-5003, 2004 Kocovic A Fält C
Tryckfallsutredning av T-rör
 2.17 MB, 67 p
..............................................................................................................................
TVIT-5002, 2004 Anger Y Ohlsson H
Sänkta boendekostnader genom energieffektivisering
Balans mellan livscykel- och investeringskostnader i nyproducerade flerbostadshus
 2.85 MB, 89 p
..............................................................................................................................
TVIT-5001, 2004 Carlsson M
Inomhusklimatproblem i Sundshuset Västra Hamnen i Malmö
 642 kb, 52 p
..............................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

Sidansvarig: